Školení řidičů Praha a Středočeský kraj
Kontakt
Školicí centrum profi řidičů

Školení podnikatelů v silniční dopravě pro vozidla a soupravy nad 2,5t za účelem získání koncese k provozování silniční dopravy

Citace z novely zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě, účinné od 1.8.2022

Nově se vkládá tento odstavec:

a) vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo,

b) vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo

c) vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

111/1994 Sb. § 2 odstavec 15

Pro nás je důležité písmo a)

V praxi se jedná o dodávky, osobní auta s přívěsným vozidlem,… apod. V malém technickém průkazu najdete v kolonce Nejvyšší povolená hmotnost nějakou hodnotu. Následně se rozhodněte, zda se na Vás toto ustanovení stahuje. V případě, že za vozidlem vezete přívěs, hodnoty sečtěte. Pokud bude součet vyšší než 2500 kg, ustanovení se na Vás vztahuje. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Nové znění ustanovení o odborné způsobilosti (změna proběhla v odst. 3) je uvedeno zde:

§ 8a Odborná způsobilost

(1) Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá

a) dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo

b) orgán jiného členského státu než České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(3) Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro nákladní dopravu provozovanou velkým vozidlem a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou velkým vozidlem

(4) Zkoušku podle odstavce 2 písm. a) provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, podle místa obvyklého bydliště žadatele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Zkouška je neveřejná.

(5) Zkouška je písemná, v českém jazyce a skládá se z testu a případové studie. Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná zkušební komise jmenovaná dopravním úřadem. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat.

(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů ode dne konání zkoušky protokol. Pokud žadatel u zkoušky uspěl, vydá mu dopravní úřad osvědčení podle odstavce 2. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, dopravní úřad mu tuto skutečnost neprodleně po vyhotovení protokolu písemně sdělí a poučí ho o podmínkách opakování zkoušky.

(7) Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku podle odstavce 2 písm. a) stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup při skládání zkoušky odborné způsobilosti, způsob jejího hodnocení a podmínky opakování zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

111/1994 Sb. § 8a

Z uvedeného je zřejmý nejtypičtější příklad. Pokud jste dosud provozovali mezinárodní dopravu dodávkovými vozidly (Ford Tranzit, Citroen Jumper, Iveco Daily,… apod.) vyrobenými nebo přetypovanými na maximální hodnotu do 3500 kg největší povolené hmotnosti (řidičské oprávnění B) tak nyní tuto můžete beze změny provozovat dál pokud byste jezdili pouze “vnitro”.

V opačném případě potřebujete prokázat odbornou způsobilost, viz §8a uvedený výše.

Na tuto zkoušku uchazeče připravujeme a troufnu si tvrdit, že umíme kvalitně připravit. Dosud všichni naši klienti zkoušku úspěšně složili. Výjimečně, opravdu neradi, učíme online. Zakládáme si na individuálním přístupu. Probereme s Vámi všeobecné právní předpisy, vysvětlíme Vám předpisy pro práci řidičů a osádek v silniční dopravě s ohledem na povolené časy jízdy a minimální časy odpočinku (nesprávně zlidovělý výraz “ naučíme Vás AETR”) a připravíme na vypracování případové studie na našich příkladech, které opravdu pro naše cvičné účely nemáme vymyšleny jednoduše. Každým ze tří bloků Vás provede jiný lektor. Nemáme “univerzála” co ví všechno…. 

Možná jsme dražší, možná nemáme zvučné jméno, možná nemáme nablýskané vykachlíkované prostory,…. Co ale máme určitě, je zájem o problematiku a nadšení. Máme jednu výhodu, tato práce nás opravdu baví.

Tuto informaci jsme po webu šířili jako první. Sledovali jsme schvalovací proces,….atd.

Školení, které realizujeme je naplánováno cca na 3 x 90 minut. 

Takto krátké školení jsme však ještě nikdy neměli…. Zpravidla to trvá celý den, podle zájmu klientů.

Pokud by se stalo, že byste po našem školení zkoušku nesložili, před opakovanou zkouškou Vás zdarma doučíme. 

Nejste si s něčím jisti? Nerozumíte něčemu z toho, co je zde uvedeno? Neváhejte nás kontaktovat nejlépe prostřednictvím formuláře a my se Vám ozveme. Nebo volejte, třeba se trefíte do přestávky při výuce… -o)